"Vyhlásenie o udelení nezávislosti koloniálnym národom", 1960

„Vyhlásenie o udelení nezávislosti koloniálnym národom“ prijaté Valným zhromaždením OSN na zasadnutí XV

14. decembra 1960

Uvedomujúc si odhodlanie deklarované národmi sveta v Charte Organizácie Spojených národov „potvrdiť vieru v základné ľudské práva, dôstojnosť a hodnotu ľudskej osoby, v rovnakých právach mužov a žien a v rovnakých právach veľkých a malých národov“ a „podporovať sociálny pokrok a zlepšovanie životných podmienok s väčšou slobodou “,

Uvedomujúc si potrebu vytvoriť podmienky trvalej udržateľnosti a blahobytu a mierových a priateľských vzťahov založených na rešpektovaní zásad rovnakých práv a sebaurčenia všetkých národov a všeobecného rešpektovania a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd pre všetkých, bez rozlišovania rasy, pohlavia, jazyka a náboženstva,

Uznávajúc horúcu túžbu všetkých závislých národov za slobodu a kľúčovú úlohu týchto národov pri dosahovaní ich nezávislosti, t

Uvedomujúc si zintenzívnenie konfliktov spôsobených odmietnutím slobody alebo vytváraním prekážok slobody týchto národov, čo predstavuje vážnu hrozbu pre svetový mier,

Majúc na pamäti dôležitú úlohu Organizácie Spojených národov pri podpore hnutia za nezávislosť na území trustov a samospráv,

Uznávajúc, že ​​národy celého sveta horlivo túžia ukončiť kolonializmus vo všetkých svojich prejavoch,

Vychádzajúc z presvedčenia, že pokračujúca existencia kolonializmu bráni rozvoju medzinárodnej hospodárskej spolupráce, odďaľuje sociálny, kultúrny a ekonomický rozvoj závislých národov a ide proti ideálu OSN v univerzálnom svete,

Potvrdzujúc, že ​​ľudia vo svojich vlastných záujmoch môžu voľne nakladať so svojím vlastným bohatstvom a zdrojmi bez toho, aby porušili akékoľvek záväzky medzinárodnej hospodárskej spolupráce založené na zásade vzájomného prospechu a noriem medzinárodného práva, t

Berúc do úvahy, že proces oslobodenia nemožno zastaviť alebo zvrátiť a že s cieľom vyhnúť sa vážnym krízam, musí sa skoncovať s kolonializmom as ním spojenou praxou segregácie a diskriminácie,

Privítanie úspechu mnohých nezávislých území v posledných rokoch slobody a nezávislosti a zohľadnenie túžby po slobode, ktorá sa prejavuje rastúcou silou na územiach, ktoré ešte nedosiahli nezávislosť, t

Vychádzajúc z presvedčenia, že všetky národy majú nescudziteľné právo na plnú slobodu, výkon svojej zvrchovanosti a integritu svojho národného územia, t

slávnostne vyhlasuje potrebu okamžite a bezpodmienečne ukončiť kolonializmus vo všetkých jeho formách a prejavoch a na tento účel vyhlasuje, že

podriadenie národov cudzím jarmoom a nadvláde a ich vykorisťovaniu sú popieraním základných ľudských práv, odporujú Charte OSN a bránia rozvoju spolupráce a nastoleniu svetového mieru.

všetky národy majú právo na sebaurčenie, na základe tohto práva slobodne ustanovujú svoj politický status a vykonávajú svoj hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj;

nedostatočná politická, hospodárska a sociálna pripravenosť alebo neadekvátnosť v oblasti vzdelávania by sa nikdy nemala používať ako zámienka na oddialenie poskytovania nezávislosti;

akékoľvek vojenské akcie alebo represívne opatrenia akejkoľvek povahy namierené proti závislým národom musia byť zastavené, aby mohli vykonávať svoje právo na úplnú nezávislosť v podmienkach mieru a slobody; rešpektovať integritu ich národných území;

v teritóriách trustu a samosprávy, ako aj vo všetkých ostatných teritóriách, ktoré ešte neboli dosiahnuté nezávislosti, by sa mali okamžite prijať opatrenia na prenos všetkej moci na ľudí týchto území v súlade s slobodne vyjadrenou vôľou a želaním, bez akýchkoľvek podmienok alebo výhrad a bez ohľadu na rasu, náboženstvo alebo farbu, aby sa im umožnila plná nezávislosť a sloboda;

každý pokus o čiastočné alebo úplné zničenie národnej jednoty a územnej celistvosti krajiny je nezlučiteľný s cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov;

všetky štáty musia prísne a svedomito dodržiavať ustanovenia Charty Organizácie Spojených národov, Všeobecnej deklarácie ľudských práv a tejto deklarácie na základe rovnosti, nezasahovania do vnútorných záležitostí všetkých štátov, rešpektovania zvrchovaných práv všetkých národov a územnej celistvosti ich štátov.

Zdroj: História Afriky v dokumentoch, 1870 - 2000. V troch zväzkoch. Upravil Apollo Davidson. Zväzok 2. 1919 - 1960. Vydavateľ Sergey Mazov. M., 2007. str.

Foto pre oznámenie materiálu na hlavnej stránke - rusplt.ru

Fotka pre lead - denvistorii.ru

Loading...