Zákon o vzájomných vzťahoch medzi výrobcami a pracovníkmi

3. jún Najvyššie schválené stanovisko Štátnej rady (Zb. Uzak. 1886, 15. júl, článok 639) - k návrhu nariadenia o dohľade nad priemyselnými zariadeniami a o vzájomných vzťahoch medzi výrobcami a pracovníkmi ao zvyšovaní počtu úradníkov továrenská kontrola.

Štátna rada v rámci Spojených ministerstiev štátneho hospodárstva, práva a občianskych a duchovných záležitostí a na Valnom zhromaždení preskúmala podnety ministerstiev financií a vnútra: a) o návrhu pravidiel dohľadu nad priemyslom priemyslu ao vzájomných vzťahoch medzi výrobcami a pracovníkmi a b) ) o zvýšení počtu objednávok výrobného inšpektorátu, uvádza: t

I. Namiesto kapitoly 3 oddielu II Ústavy o výrobnom a továrenskom priemysle (čl. 30-60), ed. 1879, rozhodnúť o týchto pravidlách:

1) Zamestnávanie pracovníkov v zariadeniach výrobného priemyslu sa vykonáva na základe všeobecných rozhodnutí o osobnom zamestnaní s dodatkami uvedenými v nasledujúcich článkoch.

Poznámka. Prijímanie neplnoletých osôb v zariadeniach priemyselného priemyslu a dohľad nad vykonávaním uznesení o práci a odbornej príprave mladých pracovníkov sú stanovené v pravidlách, najmä vydaných na túto tému.

2) Vedenie továrne alebo závodu je povinné pri prijímaní pracovníkov vyžadovať, aby predložili povolenie na pobyt. Odstúpenie od tejto zmluvy je povolené len vo vzťahu k osobám, ktoré môžu zo zákona opustiť miesto trvalého pobytu bez toho, aby si zobrali plagátové pasy a cestovné lístky podliehajúce kolkovej dani (články 111 a 112 Pass., Prod. 1876).

3) Pracovníkom, ktorí bývajú v bytoch usporiadaných v továrni alebo továrni, sa udelí povolenie na pobyt na uskladnenie manažérovi závodu alebo závodu.

4) Ak si pracovník želá zostať v závode alebo závode po uplynutí platnosti povolenia na pobyt, ktoré mu bolo udelené, potom sa vedúcemu závodu alebo závodu udelí po dohode s pracovníkom, aby sa postúpil na nový vývozný príkaz, ktorý bude predmetom vyhostenia.

5) Prenajatie vydatých žien a neplnoletých osôb s osobitným povolením na pobyt nevyžaduje osobitné povolenie rodičov, opatrovníkov alebo manželov.

6) Vedúci továrne alebo továrne je povinný vrátiť pracovníkov, ktorí mu poskytli názory

bydliska (čl. 3) bezprostredne po skončení pracovnej zmluvy.

7) Zmluvy o zamestnaní pracovníkov môžu byť uzatvorené vydaním ich kníh, v ktorých sú uvedené podmienky zamestnania a všetky výpočty vykonané s pracovníkom a vykonané od neho, s výhradou podmienok, zrážok, pre púšte a spôsobujúce škodu vlastníkovi, sú označené.

8) Platobnú knižku vedie pracovník a prevedie do kancelárie závodu alebo továrne na potrebné záznamy.

9) Zamestnávanie pracovníkov sa vykonáva: a) na určité obdobie; b) na dobu neurčitú a c) na dobu vykonávania akéhokoľvek diela, ktorého zánik zaniká.

10) Pri prijímaní na dobu neurčitú môže každá zo zmluvných strán odstúpiť od zmluvy a oznámiť svoj úmysel druhej zmluvnej strane dva týždne vopred.

11) Pred skončením zmluvy na dobu určitú uzatvorenej s pracovníkmi alebo bez varovania pre dvoch

týždne pracovníkov najatých na dobu neurčitú nie je dovolené znížiť mzdu vytvorením nových základov pre jej výpočet, znížením počtu pracovných dní v týždni alebo počtu pracovných hodín za deň, zmenou pravidiel vyučovacej hodiny atď. pred skončením zmluvy požadovať akékoľvek zmeny v podmienkach tejto zmluvy.

Výplata miezd pracovníkom by sa mala vyplácať aspoň raz mesačne, ak sa nájom uzatvára na dobu dlhšiu ako jeden mesiac a najmenej dvakrát mesačne, ak je zamestnaný na dobu neurčitú. Účty s pracovníkmi sú špeciálnou knihou.

Pracovník, ktorý nedostal platbu včas, má právo požadovať súdny príkaz na ukončenie zmluvy s ním uzavretej. Podľa tvrdenia, na tomto základe, do troch mesiacov sa pohľadávka pracovníka, ak je jeho žiadosť uznaná ako úctahodná, v jeho prospech priznáva, okrem sumy, ktorú mu má zaplatiť výrobca, osobitnú odmenu vo výške nepresahujúcej, s naliehavou zmluvou, jeho dvojmesačnú mzdu, podľa zmluvy na dobu neurčitú je splatná dvojtýždňová splátka.

Zúčtovanie s pracovníkmi namiesto peňazí, kupónov, konvenčných značiek, chleba, tovaru a iných položiek je zakázané.

Pri platbách pracovníkom nie je dovolené robiť zrážky na úhradu ich dlhov. Tieto dlhy však nezahŕňajú výpočty podnikovej správy za potraviny pracovníkov a ich dodávky s potrebnými komoditami z výrobných prevádzok. V prípade predloženia exekučného titulu pre peňažnú pokutu od pracovníka, môže byť tento odňatý, pri každej jednotlivej platbe, najviac 1/3 sumy, ktorá mu má byť vyplatená, ak je slobodný, a nie viac ako ¼ ak je ženatý alebo ovdovený, ale má deti.

Vedúci tovární alebo mlynov nesmú účtovať úroky z peňazí poskytnutých pracovníkom na pôžičku a odmenu za záruku ich peňažných záväzkov.

Je zakázané účtovať pracovníkom poplatok: a) za lekársku pomoc, b) za osvetľovacie dielne a c) za použitie v továrni s výrobnými nástrojmi.

Factory alebo Factory Administration vykonáva interné predpisy, ktoré

pracovníkmi v továrni alebo továrni. Tieto pravidlá sú stanovené vo všetkých workshopoch.

19) Pracovná zmluva pracovníka s riadením podniku alebo závodu je ukončená:

a) na základe vzájomnej dohody strán;

b) uplynutím doby zamestnania;

c) na konci práce, ktorej plnenie bolo spôsobené pracovným obdobím (článok 9, s. c);

d) uplynutím dvoch týždňov odo dňa podania žiadosti niektorou zo strán o úmysel vypovedať zmluvu, ak bola uzavretá na dobu neurčitú;

e) na vyhostenie pracovníka na základe príkazu príslušného orgánu z miesta plnenia zmluvy alebo udelením trestu odňatia slobody na obdobie, ktoré znemožňuje výkon zmluvy;

f) za povinné prijatie pracovníka do vojenskej alebo verejnej služby;

g) na zamietnutie povolenia na prechodný pobyt podnikom, ktoré vydáva pracovníkovi;

h) na odpruženie na dlhú dobu v továrni alebo továrni kvôli požiaru, záplave, výbuchu parného kotla atď.

prípad.

20) Pracovnú zmluvu môže ukončiť vedúci závodu alebo továrne:

a) z dôvodu, že pracovník sa nedostavil na prácu viac ako tri dni v rade bez platných dôvodov;

b) v dôsledku zapojenia pracovníka do vyšetrovania a súdneho procesu na základe obvinenia z trestného činu, ktorého výsledkom je trest, ktorý je najmenej trest odňatia slobody;

c) z dôvodu odvahy alebo zlého správania pracovníka, ak ohrozuje majetkové záujmy závodu alebo osobnú bezpečnosť, ktorej je zamestnanec poverený.

alebo od osôb patriacich k manažmentu závodu;

d) v dôsledku zistenia nákazlivej choroby u pracovníka.

Poznámka. Na základe tohto článku, ktorý bol prepustený z továrne alebo závodu, má pracovník právo ukončiť zmluvu o odvolaní na súd, ktorý, ak uzná sťažnosť za správnu, rozhodne o odmene pracovníka za škody, ktoré utrpel.

Bez ohľadu na prípad uvedený v článku 13 má pracovník nárok na ukončenie zmluvy:

a) v dôsledku bitia, vážnych urážok a všeobecného zlého zaobchádzania zo strany vlastníka, jeho rodiny alebo osôb poverených dohľadom nad pracovníkmi;

b) z dôvodu porušenia podmienok dodávky pracovníkov s potravinami a priestormi;

c) kvôli práci deštruktívnej pre jeho zdravie;

d) z dôvodu smrti alebo povinného prijatia jedného z jej členov do vojenskej služby

family.

22) V oblastiach, ktoré sa vyznačujú významným rozvojom priemyselného priemyslu, podliehajú inštitúcie tohto priemyslu okrem tých, ktoré patria do štátnej pokladnice alebo vládnych inštitúcií, ako aj súkromných banských tovární a priemyselných odvetví, okrem ustanovení článkov 1 až 21, činnosti osobitných pravidiel. dohľad nad prevádzkarňami výrobného závodu a vzájomné vzťahy medzi výrobcami a pracovníkmi.

Poznámka. Pokiaľ ide o uplatňovanie pravidiel uvedených v tomto článku na provincie alebo okresy, ktoré sa vyžadujú, a na potrebné posilnenie kontroly v továrni, minister financií vstupuje do Štátnej rady s osobitnými myšlienkami.

II. Návrh nariadenia o dohľade nad inštitúciami továrenského priemyslu ao vzájomných vzťahoch výrobcov a pracovníkov k schváleniu Jeho cisárskeho veličenstva.

III. V zmene a doplnení predmetových článkov Kódexu o sankciách trestného a nápravného, ​​ed. 1885, rozhodnúť o týchto pravidlách:

1) Za spáchanie priestupkov uvedených v článkoch 1359 a 13591 tohto kódexu po tretí raz, alebo aspoň po prvý a druhý krát, ale keď boli tieto priestupky vznesené v továrni alebo

narušenie zdravia, sprevádzané porušením verejného ticha alebo poriadku, a so sebou

prijať mimoriadne opatrenia na potlačenie nepokojov, riadenie továrne alebo závodu:

zatknutie na obdobie do troch mesiacov a navyše môže byť navždy odmietnuté právo riadiť továrne alebo závody.

2) Na ukončenie práce v továrni alebo továrni po štrajku medzi sebou pracovníci, aby boli výrobcovia alebo chovatelia nútení zvýšiť mzdu alebo zmeniť iné podmienky zamestnania pred uplynutím poslednej doby, sú páchatelia:

Tí, ktorí podnecovali začiatok alebo pokračovanie štrajku, mali byť uväznení na obdobie štyroch až ôsmich mesiacov a ostatní účastníci boli uväznení až na štyri mesiace väzenia. Účastníci štrajku, ktorí ho zastavili a začali pracovať na prvej žiadosti polície, sú oslobodení od trestu.

3) Účastníci štrajkov, ktoré spôsobili poškodenie alebo zničenie továrenského alebo továrenského majetku alebo majetku osôb slúžiacich v továrni alebo továrni, nebudú závažnejším trestným činom, ak spáchajú trestný čin:

podnecovaný touto činnosťou alebo nariadený davom - uväznenie na obdobie ôsmich mesiacov až jedného roka a štyroch mesiacov a iní účastníci - trest odňatia slobody na obdobie štyroch až ôsmich mesiacov.

4) Účastníci štrajku, ktorí prinútili ostatných pracovníkov, aby násilím alebo hrozbami prestali pracovať alebo prestali pokračovať, ak sa dopustili násilia, nepredstavujú závažnejší trestný čin, sú vystavení:

podnecovali k činom tohto druhu alebo k tým, ktorí boli davovaní davom - väzením na obdobie ôsmich mesiacov až jedného roka a štyroch mesiacov, a iní účastníci - väzenie na dobu štyroch až ôsmich mesiacov.

IV. Pri zmene a doplnení článkov Charty trestov uložených Svetovou spravodlivosťou rozhodnite o týchto pravidlách:

1) V prípade neoprávneného odmietnutia pracovať pred skončením pracovného pomeru je vinná továreň alebo továrenský pracovník zatknutý najviac jeden mesiac.

2) Za úmyselné poškodenie alebo vyhladenie zložitých a hodnotných výrobných nástrojov v továrni alebo továrni je vinník, ak jeho konanie nepredstavuje závažnejší trestný čin, zatknutý do troch mesiacov.

Ak je dôsledkom takejto škody alebo vyhladenia zastavenie práce v továrni, páchateľ je uväznený na obdobie od troch mesiacov do jedného roka.

V. Charta trestného súdnictva (Súd. Ústa cisára Alexandra II., Ed. 1883) sa doplnia nasledujúcimi rozhodnutiami:

1) Prípady skončenia práce v továrňach a závodoch na štrajk pracovníkov, ako aj násilné činy a hrozby páchané účastníkmi štrajkov (čl. III ods. 2 až 4) rieši okresný súd.

2) V oblastiach, kde je prípad Gubernskaya v továrni na prítomnosť, prípad porušení ustanovených v článkoch 40 - 42 Pravidiel o dohľade nad priemyselnými podnikmi a vzájomných vzťahoch tovární a pracovníkov, ako aj prípadoch porušenia článku 1359 poriadku, ktorých sa dopustili vedúci tovární alebo závodov na prvý a druhýkrát, keď tieto následky porušenia neboli sprevádzané dôsledkami uvedenými v odseku 1 článku III.

VI. Pravidlá uvedené v článku II budú prijaté v provinciách St. Petersburg, Moskva a Vladimir od 1. októbra 1886.

VII. Okrem toho, že 12. júna 1884 (2316), okrem Najvyššieho schválili, kontrolný personál dohliadal na zamestnanie a odbornú prípravu maloletých pracujúcich v továrňach, továrňach a výrobných závodoch, desať nových pracovných miest asistentov okresných inšpektorov, ktorí ich nahradili. od 1. septembra 1886 a po dohode s ministrom vnútra distribuovať osoby, ktoré im boli určené, v provinciách uvedených v predchádzajúcom článku VI.

VIII. Na pokrytie výdavkov na údržbu vyššie uvedených úradníkov (čl. VII), uvoľniť ročne, počnúc 1. januárom 1887, asi tridsať tisíc rubľov, s touto sumou sa prispieva do rozpočtu oddelenia oddelenia obchodu a výroby. V bežnom roku, alokovať tieto náklady, prideliť, vo forme dodatočného úveru na rovnaký odhad, desať tisíc rubľov.

Rozlíšenie. Následné stanovisko Jeho cisárskeho Veličenstva na Valnom zhromaždení Štátnej rady: 1) k návrhu Pravidiel o dohľade nad priemyselnými podnikmi a o vzájomných vzťahoch medzi výrobcami a pracovníkmi a 2) o zvýšení počtu výrobných kontrol, o schválení najvyššieho uváženia a nariadení výkonu.

Loading...

Populárne Kategórie