"O posilnení boja proti osobám, ktoré sa vyhýbajú sociálne užitočnej práci"

PREZIDIUM NAJVYŠŠEJ RADY RSFSR

VYHLÁŠKA

4. mája 1961

O ZLEPŠENÍ BOJA PROTI OSOBÁM
PODPORA Z VEREJNE POUŽITEĽNEJ PRÁCE A LEADEROV
ANTI-SOCIÁLNY PARASITICKÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

(v znení neskorších predpisov a doplnené vyhláškou Prezídia Najvyššieho sovietu RSFSR

z 09/20/1965 - Vedomosti AF RSFSR, 1965, N 38, čl. 932)

Naša krajina, pod vedením Komunistickej strany, vstúpila do obdobia plnej výstavby komunizmu. Sovietsky ľudia nadšene pracujú v podnikoch, na staveniskách, v kolektívnych farmách, v štátnych farmách, v inštitúciách, vykonávajú spoločensky prospešnú prácu v rodine, dodržiavajú zákony a rešpektujú pravidlá socialistickej ubytovne.

Avšak v meste a dedine stále existujú jedinci, ktorí sú schopní a úprimne odmietajú pracovať čestne, vedú antisociálny parazitický životný štýl. Na kolektívnych farmách tohto druhu, využívajúc výhody vyplývajúce pre kolektívnych poľnohospodárov, sa vyhýbajú čestnej práci, podkopávajú disciplínu a tým poškodzujú artelistické hospodárstvo.

(v znení neskorších predpisov doplnené vyhláškou Prezídia Najvyššieho sovietu RSFSR z 20. septembra 1965)

Takáto parazitická existencia týchto osôb je spravidla sprevádzaná opilstvom, morálnou degradáciou a porušovaním pravidiel socialistického spoločenstva, čo negatívne ovplyvňuje ostatných nestabilných členov spoločnosti.

Je nevyhnutné viesť rázny boj proti antisociálnym parazitickým prvkom až do úplného odstránenia tohto hanebného fenoménu v našej spoločnosti, čím sa vytvorí prostredie neznášanlivosti a všeobecného odsúdenia týchto osôb.

Vzhľadom na početné želania pracujúcich ľudí o posilnenie boja proti antisociálnym prvkom, Prezídium Najvyššieho sovietu RSFSR rieši:

1. Stanoviť, že dospelí zdatní občania, ktorí nechcú plniť najdôležitejšie ústavné povinnosti čestného výkonu práce podľa svojich schopností, vyhýbajúc sa spoločensky prospešnej práci a vedúci antisociálny parazitický životný štýl, sú zapojení do rozhodnutia výkonného výboru okresnej (mestskej) rady zástupcov zamestnancov na spoločensky prospešnú prácu v podnikoch (staveniskách) nachádzajúcich sa v oblasti ich trvalého bydliska alebo iných oblastí v danom regióne, území, autonómnom regióne Druhá republika.

Osoby, ktoré sa vyhýbajú sociálne užitočnej práci a vedú antisociálny parazitický životný štýl žijúci v Moskve, Moskovskej oblasti a meste Leningrad, podliehajú rozhodnutiu okresného (mestského) súdu pre ľudí, aby boli vysťahovaní do osobitne určených oblastí na obdobie dvoch až piatich rokov so zapojením pracovať v mieste vyrovnania.

Rozhodnutie výkonného výboru okresnej (mestskej) rady zástupcov zamestnancov o angažovaní sa v spoločensky prospešnej práci alebo rozhodnutie okresného (mestského) súdu o vysťahovaní sa vydáva po tom, čo osoba, ktorá sa vyhýba sociálne užitočnej práci a vedie antisociálny parazitický životný štýl, napriek varovaniu polície alebo verejné organizácie, do mesiaca nezačali pracovať.

(v znení neskorších predpisov doplnené vyhláškou Prezídia Najvyššieho sovietu RSFSR z 20. septembra 1965)

2. Rozhodnutie výkonného výboru okresnej (mestskej) rady zástupcov zamestnancov alebo rozhodnutie okresného (mestského) súdu pre ľudí o uplatnení donucovacích opatrení na osobu, ktorá sa vyhýba sociálne užitočnej práci a vedie antisociálny parazitický životný štýl, je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.

(v znení neskorších predpisov doplnené vyhláškou Prezídia Najvyššieho sovietu RSFSR z 20. septembra 1965)

3. Identifikácia osôb, ktoré sa vyhýbajú sociálne užitočnej práci a vedú antisociálny parazitický spôsob života, a overovanie všetkých relevantných okolností vykonáva polícia podľa ich materiálov, z iniciatívy štátnych a verejných organizácií a vyjadrení občanov. Na konci kontroly polícia upozorní uvedené osoby na potrebu získať prácu v priebehu jedného mesiaca. Na rovnaké účely môže polícia posielať materiály verejným organizáciám.

Ak sa po varovaní tieto osoby nevydajia na cestu čestného pracovného života, polícia im zašle materiály výkonnému výboru okresnej (mestskej) rady zástupcov zamestnancov av prípadoch uvedených v druhej časti článku 1 vyhlášky so súhlasom prokurátora ) súd pre ľudí.

(v znení neskorších predpisov doplnené vyhláškou Prezídia Najvyššieho sovietu RSFSR z 20. septembra 1965)

4. Ak sa pri kontrole a preskúmaní materiálov o osobe, ktorá vedie parazitický životný štýl, v jeho činoch ustanovia znaky trestného činu, prípad takejto osoby sa zašle orgánom činným v trestnom konaní.

5. Dekréty okresných (mestských) súdov o vysťahovaní osôb, ktoré sa vyhýbajú spoločensky prospešnej práci a vedú antisociálny parazitický spôsob života, vykonáva polícia, ktorá je tiež poverená monitorovaním výkonu rozhodnutí výkonných výborov okresných (mestských) zástupcov zamestnancov. na prácu týchto osôb.

Administratívne a verejné organizácie podnikov (staveniska), do ktorých sú tieto osoby smerované do práce, sú povinné zabezpečiť ich pracovné podmienky a vykonávať s nimi výchovnú prácu.

Ak osoba vyslaná do práce na základe rozhodnutia výkonného výboru okresnej (mestskej) rady zástupcov zamestnancov, ako aj vysťahovaná rozhodnutím okresného (mestského) súdu pre ľudí v osobitne určenom priestore, nezačne pracovať, alebo po nástupe do práce sa skutočne vyhýba práci, Táto osoba, na základe odporúčania polície, ako aj správnych orgánov a verejných organizácií podnikov (staveniska) podlieha nápravným prácam okresného (mestského) súdu pre ľudí na obdobie do jedného roka so zadržaním 10 osôb. % zárobkov. V prípade úniku týchto osôb z výkonu nápravnej práce ich môže súd na návrh orgánov verejného poriadku nahradiť trestom odňatia slobody spôsobom ustanoveným v článku 28 Trestného zákona RSFSR. Čas slúženia nápravnej práce alebo odňatia slobody sa nepočíta ako dátum vypršania platnosti.

Únik z miesta vysporiadania alebo z trasy do osady je potrestaný v súlade s článkom 186 Trestného zákona RSFSR.
(v znení neskorších predpisov doplnené vyhláškou Prezídia Najvyššieho sovietu RSFSR z 20. septembra 1965)

6. Ak vysťahovaná osoba s príkladným správaním a čestným prístupom k práci preukáže svoju nápravu, potom po najmenej polovici obdobia vysťahovania môže byť osoba na žiadosť verejných organizácií prepustená predčasne na žiadosť okresného (mestského) súdu súdu v mieste vyrovnania.

(v znení neskorších predpisov doplnené vyhláškou Prezídia Najvyššieho sovietu RSFSR z 20. septembra 1965)

7. poveriť Radu ministrov RSFSR, aby prijala uznesenie o vykonávaní potrebných opatrení vyplývajúcich z tohto dekrétu.

zdroj:
Vedenie obrázku: rusinros.ru
Obrázok oznámenia: nevsepic.com

Loading...